دوستت دارم گفتم و مرسی پاسخ بود

خندیدم و جز اشک هیچ حاصلم نشد


#طاها_رحیمیان