نادر از هند نَبُرد

آنچه تو بُردی ز دلم


#مهدی_اخوان_ثالث