آبادتر از آن بود

که یادِ منِ ویرانه بیفتد 


#رسول_ادهمی