بی تو هَستَم چون زِمِستان

خَلق از مَن در عَذاب

با تو هستم چون گلستان

خوی من خوی بَهار


استاد #مولانا