به نفسی های تو

بند است

مرا هر نفسی


#محمود_احمدی