من ندانم که کی ام من فقط میدانم

که تویی شاه بیت الغزل زندگی ام


#ناشناس