گر تو گرفتارم کنی

من با گرفتاری خوشم


#محمدعلی_شیرازی