وه  که جدا نمی شود 

نقش تو از خیال من

تا چه شود به عاقبت

در طلب تو حال من


#سعدی