یک برگ از پاییز باش

لبریز از افتادگی

رنگین کمان هارا بساز

در انتهای سادگی


#ناصر_پروانی