هم مسیحی هم کلیمی ، نذر نامش میکنند

واقعا آقای ما آرامش هر مظطر است

#محرم

سید پوریا هاشمی