من از کودکی عاشقت بوده ام
رهایم نکن گرچه آلوده ام

یاحسین

#محرم