صدای همهمه می آید

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم


#سهراب_سپهری