باران که می بارد ،

عاشقان قدم میزنند ،

افراد معمولی به جایی پناه میبرند ،

من با خیال تو خیس میشوم


#فرهاد_فرهادی