خیالت معجزه ایست

هرروز غرقش میشوم و نمیمیرم


#ناشناس