تا تو مرادِ من دهی

کشته مرا فراقِ تو


#رهی_معیری