میان ماندن و نماندن

فاصله

تنها یک حرف سادست


#سید_علی_صالحی