وطن تویی

و غریب آنکه

از تو دور افتاد


#علیرضا_بدیع