دنیا

برای از تو سرودن

مرا کم است


#محمدعلی_بهمنی