قدمی به قلب من نِه

نفسی قرار من باش


#میهن_رضوانی_فرد